11.02.2012

CONCLUSIONS REUNIÓ CONSELLERIA – PLATAFORMA 8 D’OCTUBRE Dimecres 24 d’octubre 2012Assistents:   
Conselleria: Ferran Mascarell (Conseller), Xavier Solà (Secretari General) , Isabel Colomer 
(OSIC) 
Plataforma 8 d’octubre: Núria Canela, Tere Badia, Judith Sunyer, Ferran Audi, Cristina Riera, 
Montserrat Moliner, Quim Tarrida, Raül Perales 

Després de recordar la situació límit en què es troba el teixit cultural de base, s’ha procedit a 
sol·licitar respostes i solucions concretes a la problemàtica generada per l’endarreriment del 
pagament de les subvencions concedides i resoltes al 2012, i per determinades condicions 
establertes a les bases de subvencions que impossibilitaven la justificació de gran part dels 
ajuts concedits.  
Els compromisos plantejats són els següents: 
PAGAMENTS i ICF: 
- Les subvencions es pagaran sense cap dubte. Seria il·legal no fer-ho 

- Calendari de pagament: Intenció de pagament definitiu dels ajuts abans del 31 de 
desembre, però sense possibilitat de compromís signat ni en ferm. Pagaments 
dependents de bestretes realitzades des de l’Estat central mensualment i d’acord amb 
prioritats establertes des de Madrid, on les subvencions (de tots els àmbits) es troben 
en el darrer lloc. 

- Pagaments d’urgència per a ajuts inferiors a 5000€. En casos de quantitats reduïdes 
serà més senzill poder anar responent als pagaments. 

- ICF (Institut Català de Finances, entitat financera del govern): Dimarts 30 notificació de 
l’acord establert amb l’ICF.  Actualment existeix un conveni tancat amb l’ICEC al qual 
es poden acollir les entitats amb ajuts superiors a 30.000€, i ara estan negociant 
ampliar amb una addenda per tal de poder incorporar els ajuts de l’OSIC, per una 
banda, i intentaran que s’admeti a partir de 6000€. 

Les condicions de l’ICF són d’un interès del 5%, però amb el Departament com a aval 
(no crèdit personal). Es recomana demanar només el 80% (corresponent al primer 
pagament de la Gene, efectuat abans de la justificació final), perquè el 20% restant és 
la garantia que es reserva el Departament i que requereix que es compleixin totes les 
condicions exigides a les bases. En tenir un major risc, l’ICF sí pot demanar condicions 
de crèdit convencional per aquest 20%. En qualsevol cas, la decisió seria totalment 
individual. 

- Franja 6.000 – 30.000€. En cas de no acceptar-se la possibilitat de sol·licitar ajuts des 
de l’ICF per quantitats inferiors a 30.000€, aquests tindrien prioritat en el pagament.  

- En cas de poder acollir-se a ICF des de 6000€, l’ordre de pagament vindria condicionat 
per l’ordre de concessió dels ajuts.  

- Es demana responsabilitat i solidaritat al sector per tal de poder respondre abans als 
casos d’urgència extrema abans que els que puguin assumir altres solucions tipus ICF 

JUSTIFICACIÓ:  
- Abans del 31 de desembre només cal certificar, acreditar la realització de l’activitat, un 
cop s’ha rebut el 80%, però no és necessari presentar factures com a justificants fins al 
pagament de la subvenció.  

- Un cop notificades totes les resolucions d’ajuts públics sol·licitats, si la desviació és 
superior al 15% és possible presentar una actualització de projecte i pressupost, que 
servirà de referència de cara a la justificació final. En aquest cas, no es revocarà la 
subvenció si el percentatge d’aportació de la Generalitat és superior al 50%. 

- Les factures presentades com a justificació hauran de correspondre a la activitat 
realitzada en el 2012, però podran tenir data 2013.  

- És obligatori presentar el certificat d’estar al corrent de pagaments de Seguretat Social 
i Hisenda, però aquests tenen una vigència de 6 mesos i només es requerirà 
corresponguin a data de presentació en el moment de la justificació final. També 
s’acceptarà una carta de concessió d’aplaçament de pagament concedit per Hisenda o 
Seguretat Social.  

- En cas de sol·licitar préstec, s’admetran els costos d’interessos com a despesa 

2013: 
- Bases convocades a partir 26 – 27 de novembre 

- Es preveu una pròrroga general de pressupost, però en aquests moments és fictici, és 
impossible determinar compromís pressupostari pel que fa subvencions, més enllà de 
la intenció de mantenir l’actual. 

- S’intentaran recollir totes les modificacions que s’estan introduint en aquests 
moments per tal de facilitar l’accés al màxim i evitar els mateixos conflictes.  

COMPROMÍS FINAL: 
- Entre divendres 26 i dilluns 29 ens fan arribar un document on es recullin els acords 
pactats avui, com a document d’instrucció i de criteris que servirà com a circular 
interna aprovada pel Consell d’Administració.  

- Entre dilluns 29 i dimarts 30 (reunió de govern) tanquen acord amb ICF i ens 
comuniquen les condicions 

- Abans 31 de desembre: Intenció de pagament de la totalitat de les subvencions 

- Pagament realitzat previsiblement de forma esglaonada, i d’acord amb els criteris 
exposats anteriorment