11.02.2012


El circ i
la seva carpa estable a Barcelona
SANTI FONDEVILA


La setmana passada es va presentar el II Pla Integral de Circ, que pretén donar suport a aquesta disciplina. Les associacions de circ semblen sa- tisfetes però des del coneixement –segurament precari– de qui subs- criu aquest article, i a la vista dels ob- jectius del pla, sembla que hi ha molt malabarisme verbal i més acrobàci- es polítiques que no pas sistematit- zació de qui som en el món del circ. Crec que en circ juguem a segona di- visió –això no vol dir que no hi hagi bons artistes– i que cal una formació integral dels professionals seguint el model multidisciplinari francès. Aquesta és l’única prioritat.
● És necessària, una carpa? Ar- ran de la presentació del pla, el di- rector de promoció dels sectors cul- turals de l’Icub, Llucià Homs, va dir que Barcelona tindria una carpa es- table (això no figura al pla). Per què? Sí, ja imaginem que el sector l’ha de- manat i és lògic que els artistes d’aquí vulguin un lloc per actuar, però no crec que la carpa estable si- gui la solució. Una carpa estable se suposa que és per exhibir especta- cles d’una manera regular i no pas per assajar-hi o fer-hi cursos, ja que per a això ja existeix la Central del Circ al Fòrum, que va fent camí. El circ és un espectacle complex i molt exigent. El circ contemporani, al qual hem d’aspirar, s’ha traslladat de les carpes als escenaris sense pa- tir. Vull dir en altres països que fa temps que treballen en el gènere, com França i la Gran Bretanya. ¿No ho feia també l’Ateneu de Nou Bar- ris? El circ és sobretot un espectacle itinerant. Els temps del Price en passat. I el de Madrid és un edifici on es fa circ, però també concerts i altres coses.
● On la col·loquem? Segons el se- nyor Llucià Homs l’espai més ido- ni seria la plaça Margarida Xirgu!!!! Disculpin les admiracions excessi- ves. Aquí sí que s’hi han col·locat temporalment veles de circ. I és lò- gic. Però una vela estable? El con- junt que l’envolta són una sèrie d’edificis amb personalitat pròpia i que configuren un espai urbà que si s’hagués fet el projectat –i ja obli- dat– edifici Fòrum lluiria encara millor. No és un lloc per a una car- pa permanent ni té cap sentit que la vela faci servir els serveis del Mer- cat de les Flors. El Mercat és l’espai de les arts del moviment i ha progra- mat circ. ¿Potser n’hauria de fer més? Potser fins i tot podria posar una pista circular si és necessari. Doncs ja està.e