4.30.2013

LA TRIBU DE NOU BARRISEXITOSA INICIATIVA D’EDUCACIÓ COMUNITÀRIA
La tribu de Nou Barris
21 agents socials del districte treballen en xarxa per oferir alternatives als adolescents
JULIO CARBÓ
HELENA LÓPEZ
BARCELONA
El David té 38 anys i és professor de l’Escola Infantil de Circ de l’Ate- neu Popular de Nou Barris. De Ro- quetes «de tota la vida», el David és en certa manera fruit de «l’edu- cació comunitària» que ha marcat la història del guerriller districte. «De petit passàvem molt de temps al carrer. Rondàvem per l’Ateneu, peraquífora,iapocapocemvan anar convidant a entrar-hi, a veu- re... i em va anar agradant cada ve- gada més això dels malabars», ex- plica l’artista des de les seves clas- ses de circ per a xavals del districte, una de les múltiples peces del ric engranatge del projecte d’educa- ció comunitària Franja, nascut fa sis anys «des de la base».
Amb el lema «per educar un nen, cal tota la tribu», la iniciativa va sor- gir del teixit associatiu de Nou Bar- ris. «Vèiem que hi havia activitats
per als nens de fins a 12 anys, als ca- sals infantils, i per a més grans de 16, als de joves; però entre els 12 i els 16 hi havia un buit, i vam deci- dir intentar posar-hi remei», apunta l’Antonio, responsable de formació de l’Ateneu Popular de Nou Barris, una de les entitats del territori que formen la xarxa de Franja –«xarxa és la paraula clau», destaquen–, on participen des de l’institut Turó de Roquetes fins als casals de la Guine- ueta i la Prospe i els serveis socials de Roquetes, Canyelles i la Trinitat Nova. Un total de 21 agents socials –entre ells, els citats– que treballen plegats oferint activitats extraes- colars gratuïtes al districte per les quals passen 700 nois cada curs. «No es tracta de l’activitat en si, que tam- bé, es tracta de l’arrelament», resu- meix la Vane, del casal de Roquetes.
L’Isa i la Yas tenen 20 anys. La pri- mera és de la Trini i la segona de Verdum. Totes dues han passat
33 Equip de luxe 8 La Yas, el David i l’Isa, d’esquerra a dreta, al gimnàs de l’Ateneu Popular de Nou Barris.
Han ideat un sistema de reforç escolar en què els grans ajuden els més petits
per activitats de Franja, i actual- ment són a l’altrecostat. Són moni- tores de futbol d’un equip que elles mateixes han creat. «Vaig veure que al barri hi feia falta alguna cosa per als nanos i se’m va ocórrer crear l’equip», explica l’Isa, orgullosa de l’èxit obtingut. «En realitat el futbol és una excusa, el que els ensenyem són valors», reflexiona la Yas.
L’Isa i la Yas van entrar a Franja gràcies als educadors de carrer dels serveis socials. «Localitzem els nois a les places i es tracta d’anar gua-
nyant la seva confiança», explica l’Oliver, un dels educadors.
Com a (gairebé) tot arreu, les retallades han afectat la majoria d’entitats de Franja, precisament quan la seva tasca és més necessà- ria. «Ens ha tocat posar-hi imagi- nació. Davant la supressió del pro- jecte Proa, de reforç escolar, per exemple, hem creat el Tro i Tronet, a través del qual els grans ajuden a fer els deures els més petits», con- clou la Mònica, del Pla Comunita- ri de Verdum. H