10.12.2013

PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE PROJECTES ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL DE FORMACIÓ, PRODUCCIÓ, EXHIBICIÓ I DIFUSIÓ EN L’ÀMBIT DEL CIRCConcessió de projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit del circ
Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Proposta provisional de concessió

RELACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUTS PROPOSADES PROVISIONALMENT PER A LA SEVA CONCESSIÓ

Les persones proposades com a beneficiaris hauran de presentar el document d’acceptació i la documentació que preveu la base general 11.6, als llocs indicats, al punt 5 de la convocatòria, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació o notificació d’aquesta proposta provisional de concessió, d’acord amb la base general 11.4.

En el cas de presentar mitjançant el formulari d’acceptació, la reformulació del projecte i del pressupost, d’acord amb la base general 11.5., caldrà adjuntar la nova documentació relativa a aquesta reformulació.

Nom sol·licitant / beneficiari
Asociación Cultural Ulls Art Import: 17.145,00 €
Ass.fira del circ al carrer de la Bisbal d'Empordà Import: 26.500,00 €
Associació Amics del Circ Cric  Import: 40.000,00 €
Associació Atempo Circ Import: 11.000,00 €
Associació Sociocultural de Circ: Tub d'Assaig 7,70 Import: 12.000,00 €
Associació Zirkolika  Import: 27.765,00 €
Pallapupas - Pallassos d'Hospital Import: 3.401,00 €

1 comentari:

prof karoli ha dit...
ajudar a la producció, de CLARET CLOWN un Verkami: http://www.verkami.com/projects/4456