12.04.2013

PACTE CULTURAL ? I ELLS 84.078,50 € any
Retribuciones Govern i altos cargos.pdf - STAJ

www.staj.es/.../retribuciones%20Govern%20i%20%20altos%20cargos.pd...

de Catalunya ... Policia, Interventor/a GeneralDirector/a general de Serveis Penitenciaris, President/a de ... (a continuació els sous més significatius del grup A).


El president del nou CoNCA té un sou que suposa el 30% del d'un director general. 80.000 €

Retribuciones

DEPARTAMENT DE CULTURA 
SECRETARI GENERAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA......................................................84.078,50 €
Direcció General de Política Lingüística .........................................................80.589,74 €
Subdirecció General de política lingüística...................................................... 66.013,68 €
Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural ................................... ....80.589,74 €
Subdireccio General de patrimoni cultural.......................................................66.013,68 €
Direcció General del Patrimoni Cultural .....................................................80.589,74 €
Subdirecció General de Patrimoni arquitectonic, arqueologic i paleontologic.......66.013,68 €
Subdireccio Genral d’arxius centrals..............................................................66.013,68€
SSTT a Barcelona.........................................................................................66.013,68 €
SSTT a Tarragona........................................................................................ 66.013,68 €
SSTT a Lleida................................................................................................66.013,68 €
SSTT a Girona..............................................................................................66.013,68 €